ECB

Ngân hàng Trung ương Châu Âu – ECB. Chính sách lãi suất từ ECB tác động lên thị trường Forex