Stop Out là tín hiệu đóng một quyền chọn, do máy chủ thông báo trong trường hợp nếu khách hàng không có đủ số tiền trên tài khoản để duy trì một lệnh mở.

Kích thước “Stop Out” được thiết lập tùy thuộc vào nhà môi giới. Quyền chọn thua lỗ của nhà giao dịch được đóng theo giá hiện tại trên thị trường. Nếu nhà giao dịch thua lỗ tại một số quyền chọn, quyền chọn có thua lỗ lớn nhất sẽ đóng đầu tiên.

Thông thường, khi bị Stop Out thì Balance – Số dư trên tài khoản nhà đầu tư sẽ không còn quá nhiều. Hay tạm gọi là cháy tài khoản giao dịch!

5 / 5 ( 5 votes )