Liquidity

Liquidity – Thanh khoản dùng để chỉ khả năng có thể nhanh chóng mua hoặc bán tài sản (hàng hoá hoặc dịch vụ) trên thị trường theo mức giá gần với mức giá trên thị trường.

Hàng hóa thanh khoản nhất chính là tiền, vì vậy thị trường Forex rất phổ biến bởi vì tại đây luôn có cầu cũng như cung đối với ngoại tệ của các quốc gia khác nhau. Dòng chảy thanh khoản xác định dựa trên khối lượng giao dịch – khối lượng càng lớn, thanh khoản càng cao.