Activity-Based Costing

ĐỊNH NGHĨA

ACTIVITY-BASED COSTING là một phương pháp kế toán xác định các hoạt động mà một công ty thực hiện, và sau đó phân bổ các chi phí gián tiếp cho các sản phẩm. Hệ thống xác lập chi phí dựa trên hoạt động (ABC) công nhận mối quan hệ giữa chi phí, các hoạt động và các sản phẩm, và thông qua mối quan hệ này mà phân bổ chi phí gián tiếp cho các sản phẩm một cách chính xác hơn các phương pháp kế toán truyền thống.

GIẢI THÍCH

Một số chi phí rất khó để phân bổ bằng phương pháp kế toán chi phí này. Chi phí gián tiếp, ví dụ như lương cho quản lý và nhân viên văn phòng đôi khi sẽ rất khó để phân bổ cho một sản phẩm cụ thể mà công ty sản xuất. Vì lý do này, phương pháp này rất đặc biệt được dùng nhiều trong lĩnh vực sản xuất do đặc thủ ngành này dễ phân bổ.

5 / 5 ( 4 votes )