Active Asset

ĐỊNH NGHĨA

Active Asset – Tài sản sinh lời là một tài sản được sử dụng bởi một doanh nghiệp trong hoạt động thường xuyên hoặc hàng ngày của mình. Tài sản sinh lời có thể là hữu hình, như các tòa nhà hoặc các thiết bị, hoặc vô hình, chẳng hạn như bằng sáng chế, bản quyền. Tài sản sinh lời được ghi nhận như tài sản trên bảng cân đối của doanh nghiệp.

GIẢI THÍCH

Các doanh nghiệp phụ thuộc vào tài sản sinh lời để tiến hành các hoạt động cơ bản hàng ngày. Tài sản sinh lời trái ngược hoàn toàn với tài sản không sinh lời, thứ mà có thể không cần thiết cho hoạt động của các doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Tài sản sinh lời cũng không nên nhầm lẫn với phân bổ tài sản chủ động, đây là một loại chiến lược đầu tư.